WERKGEVERS OPGELET: VERGEET NIET HET RELATIE- EN/OF GEHEIMHOUDINGSBEDING IN DE BEEINDIGINGSOVEREENKOMST OP TE NEMEN

1 maart 2019

Op 11 januari 2019 heeft de rechtbank Midden-Nederland een uitspraak gedaan waaruit (nogmaals) blijkt dat een werkgever tijdens de onderhandelingen over een beëindigingsovereenkomst ook aandacht moet besteden aan postcontractuele bedingen die in de arbeidsovereenkomst zijn opgenomen. Denk daarbij aan een relatie- en/of geheimhoudingsbeding dat ziet op de periode na het einde van de arbeidsovereenkomst. Gebeurt dat niet en wordt er een finale kwijting opgenomen in de beëindigingsovereenkomst, dan kan geconcludeerd worden dat ook die bedingen onder de finale kwijting vallen.

In het voorkomende geval is tussen werkgever en werknemer een arbeidsovereenkomst gesloten, waarin een relatiebeding is opgenomen dat werknemer verbiedt om na het einde van het dienstverband bij een relatie van werkgever aan het werk te gaan. Na een jaar is het dienstverband beëindigd. Partijen hebben in de beëindigingsovereenkomst afspraken gemaakt over de voorwaarden van de beëindiging van het dienstverband. Daarin is geen melding gemaakt van het relatiebeding.

Gebleken is dat werknemer bij een zakelijke relatie van werkgever in dienst is getreden, reden waarom werkgever aanspraak heeft gemaakt op onder andere een contractuele boete van in totaal € 249.000,–. De werkgever stelt dat het relatiebeding nog steeds geldt, omdat het geenszins de bedoeling is geweest om door middel van het ondertekenen van de beëindigingsovereenkomst de werking aan het relatiebeding te ontnemen.

De rechtbank is daarin niet meegegaan. Integendeel, de rechtbank oordeelt aldus dat postcontractuele bedingen expliciet in de beëindigingsovereenkomst moet worden opgenomen om te voorkomen dat die bedingen onder de finale kwijting kunnen worden geschaard.

De uitspraak van de rechtbank Midden-Nederland is via de volgende link te raadplegen: http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBMNE:2019:210

Voor meer informatie:
Hasan Kaya
kaya@vanzeijlbijlaartsen.nl
T: 0341-420606