WET ARBEIDSMARKT IN BALANS AANGENOMEN DOOR DE EERSTE KAMER

4 juni 2019

Op 28 mei jl. heeft de Eerste Kamer de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) aangenomen. De WAB beoogt de verschillen tussen flexwerk en vast werk te verkleinen en meer in balans te brengen.  Het is de bedoeling dat het zo voor werkgevers aantrekkelijker wordt om werknemers sneller een contract met meer zekerheid te bieden.

De WAB is onderdeel van een pakket aan maatregelen om de arbeidsmarkt te hervormen. Met oog op de WAB zullen in de aankomende twee jaar nog verschillende wijzigingen worden aangekondigd met betrekking tot ziekte, arbeidsongeschiktheid en loondoorbetaling, beleid voor ZZP’ers, een leren en ontwikkelen- project en regels voor contracting.

In de WAB zijn thans de volgende maatregelen opgenomen:

Verruiming ketenregeling
De ketenregeling wordt weer aangepast. De keten van drie opvolgende arbeidsovereenkomsten binnen zes maanden achter elkaar wordt verlengd van twee jaar naar drie jaar. Deze regeling gaat eigenlijk weer terug naar het ‘oude ontslagrecht’. Het maximum aantal van drie contracten in deze periode blijft wel gelden en in de cao wordt de mogelijkheid verruimd om de tussenpoos te verkorten van zes naar drie maanden.

Transitievergoeding wordt gewijzigd
Werknemers krijgen direct aanspraak op een transitievergoeding. Zelfs al gedurende de proeftijd. Dus niet pas als zij twee jaar in dienst zijn geweest.
Daarnaast wijzigt ook de berekening van de transitievergoeding: alle dienstjaren tellen voor 1/3 maandsalaris mee. Nu geldt er bij de berekening van de transitievergoeding een onderscheid in de duur van het dienstverband en de leeftijd van de betreffende werknemer. Dat vervalt. Een werknemer bouwt de transitievergoeding op over de feitelijke duur van zijn arbeidsovereenkomst.
Ook komt er een regeling voor kleine werkgevers om de transitievergoeding te compenseren als ze hun bedrijf moeten beëindigen wegens pensionering of ziekte.

Ontslaggronden uitgebreid
De gronden waarop een werknemer kan worden ontslagen zijn thans limitatief opgesomd in de Wet. De werkgever dient de grond voor ontslag aan te tonen en te onderbouwen. Voor de werkgever was het niet mogelijk de ontslaggronden te combineren. Dit wordt nu gewijzigd. In de Wet wordt de i-grond opgenomen, een zogenoemde combinatiegrond. Hierdoor ontstaat een verruiming van de ontslagronden in die zin dat het wordt toegestaan om het ontslag op meerdere gronden te baseren en ontslaggronden te combineren. Het is dan aan de rechter te bepalen of het ontslag gerechtvaardigd is.
Daarnaast kan een werknemer tot maximaal de helft van de transitievergoeding extra krijgen, als de cumulatiegrond voor het ontslag wordt gebruikt.

Oproepkrachten
Een werkgever die oproepkrachten in dienst heeft, dient met de inwerkingtreding van de WAB de oproepkracht minimaal vier dagen van de tevoren op te roepen om te komen werken. Ook houden oproepkrachten recht op loon als het werk minder dan vier dagen van tevoren wordt afgezegd. In de cao wordt de mogelijkheid geboden deze vierdagen- termijn te verkorten naar één dag.
Voorts dienen werkgevers aan de oproepkrachten met een nulurencontract of een min-maxcontract een aanbod te doen voor een vaste arbeidsomvang. De aan te bieden omvang dient gebaseerd te zijn op de gemiddelde gewerkte arbeidsuren in de voorgaande twaalf maanden.

Payrollwerknemers
Payrollwerknemers vallen straks niet meer onder het uitzendregime.
Payrollwerknemers krijgen recht op minimaal dezelfde arbeidsvoorwaarden als werknemers die bij de werkgever in dienst zijn en er moet een pensioenregeling worden ingesteld als de payrollwerknemers werken bij een inlener waar een pensioenregeling geldt voor werknemers in gelijkwaardige functies.
Het recht op een pensioenregeling gaat pas in per 1 januari 2021.

Gewijzigd WW-premie stelsel
Het WW-premie stelsel is nu nog afhankelijk van de sector waarin een bedrijf actief is. Dit wordt gewijzigd. Werkgevers gaan een lage WW-premie betalen voor werknemers met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd en zullen een hogere WW-premie betalen voor werknemers met een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd.

Inwerkingtreding
De WAB zal 1 januari 2020 in werking treden. Dit betekent dat ondernemers vanaf deze datum rekening dienen te houden met nieuwe regels voor ontslag, flexwerkers en het stelsel voor de WW-premie. Laat u dus tijdig adviseren over aankomende wijzigingen.

Meer informatie:
Luciënne ter Haar
terhaar@vzba.nl
T: 0341:420 606