Wet hervorming kindregelingen en het effect op de kinderalimentatie

8 april 2015

Op 1 januari 2015 is de Wet hervorming kindregelingen in werking getreden. Door de invoering van deze Wet is het aantal kindregelingen van 11 teruggebracht naar 4. Vervallen zijn: de aanvulling op sociaalminimumuitkeringen voor alleenstaande ouders, gratis schoolboeken, de tegemoetkoming onderwijs- en schoolkosten, de tegemoetkoming voor ouders met thuiswonende gehandicapte kinderen, de aanvullende alleenstaande ouderkorting, aftrek levensonderhoud kinderen en de ouderverlofkorting. De regelingen die thans nog bestaan zijn de kinderbijslag, kinderopvangtoeslag, de combinatiekorting en het kindgebonden budget. 

Het kindgebonden budget is bedoeld om gezinnen met lagere inkomens te ondersteunen. In het kindgebonden budget wordt een onderscheid gemaakt naar huishoudtype. Alleenstaande ouders krijgen bovenop het kindgebonden budget een aanvullend bedrag, de zogenoemde alleenstaande ouderkop.

Invloed maatregelen op behoefte en draagkracht
De nieuwe wettelijke maatregelen kunnen van invloed zijn op de behoefte van kinderalimentatie alsmede op de vaststelling van de draagkracht van de onderhoudsplichtige. Het uitgangspunt bij
de vaststelling van de kinderalimentatie blijft nog altijd de behoefte van het kind enerzijds en de draagkracht van de alimentatie-plichtige(n) anderzijds.

De behoefte van de kinderen wordt berekend aan de hand van het netto besteedbaar gezinsinkomen ten tijde van het uiteengaan van de ouders en de “NIBUD-tabel”. Vervolgens dient het totale kindgebonden budget (inclusief de alleenstaande ouderkop) waarop de alimentatiegerechtigde recht heeft ten tijde van het vaststellen van de bijdrage op de behoefte in mindering worden gebracht en blijft over het eigen aandeel waarin de ouders moeten voorzien. Dit kan er in bepaalde gevallen toe leiden dat er geen “eigen aandeel” meer resteert, waarin ouders zelf moeten voorzien. Er zal voor de rechter dan ook geen aanleiding meer zijn voor het opleggen van een onderhoudsbijdrage ten laste van de niet-verzorgende ouder. De van overheidswege verstrekte kindregeling is dan zodanig hoog dat er geen kinderalimentatie meer verschuldigd is. De Staat betaalt in dat geval de kosten van de kinderen.

Effect wijzigingen in het kindgebonden budget
De hoogte van het kindgebonden budget is afhankelijk van het toetsingsinkomen van de alleenstaande ouder. Indien het inkomen van deze ouder stijgt en daardoor het kindgebonden budget daalt, zal het eigen aandeel waarin ouders dienen te voorzien toenemen. Deze wijziging van het kindgebonden budget kan een reden zijn om alsnog kinderalimentatie vast te stellen of de eerder vastgestelde alimentatie te verhogen.

Aftrek levensonderhoud kinderen
De aftrek voor het levensonderhoud van kinderen is een fiscaal voordeel in verband met het betalen van kinderalimentatie. Met ingang van 1 januari 2015 is dit fiscaal voordeel vervallen. Vóór 1 januari 2015 werd er rekening gehouden bij de berekening van de draagkracht (wat kan je aan alimentatie betalen) van de alimentatieplichtige met een te ontvangen fiscaal voordeel voor het betalen van kinderalimentatie indien de bijdrage $136,– per maand of meer bedroeg. Dit fiscaal voordeel werd bij de draagkracht opgeteld. Door het vervallen van het fiscaal voordeel neemt de belastingdruk voor de alimentatieplichtige toe en zal de draagkracht afnemen. Het vervallen van het fiscaal voordeel is volgens de alimentatierichtlijnen een wijziging van omstandigheden, die rechtvaardigt dat de kinderalimentatie opnieuw wordt berekend.

Conclusie
De Wet hervorming kindregelingen zal tot meer discussies en wijzingen van de kinderalimentatie gaan leiden, waarbij vooral de alimentatiegerechtigde de financiële gevolgen zal gaan ondervinden. Welk effect de Wet hervorming kindregelingen in uw persoonlijke situatie heeft op de hoogte van de kinderalimentatie kunnen wij voor u berekenen.

Voor meer informatie:
Tamara Putters
putters@vanzeijlbijlaartsen.nl
T: 0341-420606
Van Zeijl Bijl Aartsen Advocaten. Vertrouwd.