WET HUURBESCHERMING WEESKINDEREN

1 februari 2024

Het verlies door kinderen van hun ouders en wees worden is iets waar men liever niet aan denkt. In sommige gevallen leidde dit, naast hun verdriet, tot het schrijnende gevolg dat de kinderen ook op straat kwamen te staan wanneer er sprake was van een huurwoning.

Aedes (een branchevereniging van woningcorporaties) kende voor deze situatie reeds een gedragscode voor haar leden. Per 1 januari 2024 is de Wet Huurbescherming Weeskinderen in werking getreden, die voor alle woningcorporaties in Nederland geldt.

Kort gezegd bepaalt deze wet dat weeskinderen die achterblijven in de huurwoning van de overleden ouder de huurovereenkomst kunnen voortzetten tot de leeftijd van 28 jaar. Wel is er een aantal voorwaarden aan verbonden (artikel 54d Woningwet). Zo dient het weeskind:

(1) tussen de 16 en 28 jaar te zijn,
(2) zijn hoofdverblijf in de huurwoning te hebben, en
(3) door het overlijden van de huurder ouderloos te zijn geworden.

Onder ouderloos wordt in dit verband ook aangemerkt het kind dat zich er op beroept dat de andere niet overleden ouder (die niet in de huurwoning woont) gedurende een aaneengesloten periode van tenminste drie jaar onmiddellijk voorafgaand aan de dag van het overlijden niet met de overleden ouder de gezamenlijke zorg voor het kind heeft gehad. Of wanneer het kind meerderjarig is, de andere ouder niet in een nauwe persoonlijke betrekking tot hem heeft gestaan. Op verzoek moeten hier wel bewijsstukken van worden getoond. Deze nuance is bedoeld om de situatie te regelen waarin bijvoorbeeld sprake is van gescheiden ouders en alleen de overleden ouder met de zorg was belast.

De wet bepaalt verder dat de huurprijs wordt verlaagd wanneer de huurprijs te hoog is voor het weeskind. De hoogte van de verlaging is onder meer afhankelijk van de leeftijd en eventueel inkomen van het weeskind.

De woningcorporatie kan de huurovereenkomst opzeggen op het moment dat het weeskind de leeftijd van 28 jaar heeft bereikt én gebleken is dat die andere passende woonruimte kan verkrijgen.

De wet geldt (vooralsnog) alleen voor woningcorporaties, maar niet uitgesloten is dat die in de toekomst ook voor particuliere verhuurders gaat gelden.

Voor meer informatie
Wilt u meer weten of hebt u vragen over dit onderwerp? Neem dan gerust contact op.

Erik Kuper
kuper@vanzeijlbijlaartsen.nl
T: 0341- 420606