Wet Werk en Zekerheid wordt aangepast!

1 juni 2016

Met ingang van 1 juli 2015 zijn de nieuwe ketenregeling en de transitievergoeding van kracht geworden op grond van de Wet Werk en Zekerheid (‘WWZ’) en nu al heeft minister Asscher hiervoor aanpassingen aangekondigd. Het kabinet heeft inmiddels overeenstemming bereikt met de coalitiepartners en de sociale partners over de aanpassingen van de WWZ en het voorstel naar de Tweede Kamer gezonden. De belangrijkste voorstellen betreffen een afwijking van de ketenregeling bij cao en de transitievergoeding na twee jaar ziekte en bij bedrijfseconomisch ontslag.

AFWIJKING VAN DE KETENREGELING BIJ CAO
Met inwerkingtreding van de WWZ geldt dat een arbeidsovereenkomst van onbepaalde tijd ontstaat als in een reeks van elkaar opvolgende arbeidsovereenkomsten de maximale termijn van 24 maanden wordt overschreden of als bij meer dan drie opvolgende arbeidsovereenkomsten van bepaalde tijd er minder dan zes maanden tussen de opvolging zit.

Bij cao kan van de hiervoor omschreven wettelijke ketenregeling in sommige situaties worden afgeweken. Thans kan dat alleen bij uitzendovereenkomsten en indien het werken met tijdelijke contracten gelet op de aard van het werk noodzakelijk is. Bij cao kan het maximaal aantal arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd overigens niet onbeperkt worden uitgebreid maar slechts tot zes arbeidsovereenkomsten in een maximale periode van 48 maanden.

Het voorstel is nu om ook voor seizoensgebonden arbeid de mogelijkheid te bieden om bij cao af te wijken van de ketenregeling. Voor werknemers die vanwege natuurlijke of klimatologische omstandigheden ‘slechts’ maximaal negen maanden per jaar aan het werk kunnen, mag de tussenpoos in de ketenregeling bij cao op ten hoogste drie maanden worden gesteld in plaats van de wettelijke zes maanden. Met deze aanpassing wordt beoogd om meer flexibiliteit te bieden voor een bedrijfsvoering waarbij in een seizoensgebonden cyclus wordt gewerkt.

TRANSITIEVERGOEDING NA TWEE JAAR ZIEKTE EN BIJ ONTSLAG OM BEDRIJFS-ECONOMISCHE REDENEN
Vanaf 1 juli 2015 hebben werknemers die minimaal twee jaar in dienst zijn geweest, recht op de transitievergoeding als de arbeidsovereenkomst eindigt op initiatief van de werkgever. Deze regeling geldt dus ook als de arbeidsovereenkomst wordt beëindigd na twee jaar ziekte of wegens bedrijfseconomische redenen. Vooral in de laatste twee gevallen ervaren veel werkgevers de transitievergoeding als een zware last.

Werkgevers laten zieke werknemers in dienst en houden op deze wijze ‘slapende’ dienstverbanden in stand ofwel kunnen het zich niet veroorloven om over te gaan tot beëindiging van een arbeidsovereenkomst indien dit wegens bedrijfseconomische redenen eigenlijk noodzakelijk is. Dit alleen maar om te voorkomen dat zij een transitievergoeding moeten betalen. Duidelijk is dat er zo voor werknemers en werkgevers een ongunstige situatie ontstaat, reden waarom de minister het volgende voorstel aan de Tweede Kamer heeft toegezonden.

Werknemers die twee jaar ziek zijn behouden hun recht op de transitievergoeding. Voor hen verandert er dus niets. Voor de werkgevers daarentegen is het de bedoeling dat zij worden gecompenseerd voor het betalen van de transitievergoeding. Het UWV neemt het betalen van de transitievergoeding over. Deze betaling wordt voldaan uit het Algemeen werkloosheidsfonds. In ruil daarvoor betaalt de werkgever een hogere premie aan het Algemeen werkloosheidsfonds. De kosten voor werkgevers bij beëindiging van het dienstverband na twee jaar ziekte worden alsdan beperkt.

Voor wat betreft de transitievergoeding bij ontslag om bedrijfseconomische redenen wordt onderzocht of hiervoor een soortgelijke regeling kan komen zoals thans is voorgesteld voor de transitievergoeding na twee jaar ziekte of dat op een andere wijze de uitzonderingsregels hieromtrent versoepeld gaan worden.

Let wel: vooralsnog gelden nog steeds de huidige regels met betrekking tot de ketenregeling en de transitievergoeding. Als de aanpassingen daadwerkelijk worden ingevoerd dan stellen wij u uiteraard direct op de hoogte.

VOOR MEER INFORMATIE:
Luciënne Koelewijn
koelewijn@vanzeijlbijlaartsen.nl
T: 0341- 420606
VAN ZEIJL BIJL AARTSEN ADVOCATEN. VERTROUWD.