Wetgeving in de maak voor dwangakkoord ter voorkoming van faillissement van onderneming

5 september 2017

Gisteren heeft de Minister van Justitie een concept wetsvoorstel “Homologatie onderhands akkoord ter voorkoming van faillissement” ter consultatie voorgelegd dat tot doel heeft om het voor ondernemingen in financiële problemen (hierna: “de ondernemer”) eenvoudiger te maken door middel van een akkoord met hun schuldeisers problematische schulden te herstructureren.

In vogelvlucht komt het wetsvoorstel erop neer dat de ondernemer die voorziet dat hij zijn schulden niet langer kan betalen zijn schuldeisers en aandeelhouders een akkoord kan aanbieden dat door de rechtbank wordt gehomologeerd (vastgesteld) waardoor het voor de schuldeisers dwingend is.
Door dat akkoord wordt bereikt dat de rechten van de schuldeisers wijzigen, bijvoorbeeld door gedeeltelijke kwijtschelding van de vordering, maar ook door aanpassing van rechten van preferente schuldeisers of zekerheidsgerechtigden als pand– en hypotheekhouders. Het akkoord kan er ook uit bestaan dat overeenkomsten onder dwang worden gewijzigd. Te denken valt aan de huurovereenkomst die de ondernemer als een molensteen om zijn nek hangt. Stemt de wederpartij niet met wijziging in, dan kan de ondernemer de overeenkomst met een termijn van maximaal 3 maanden opzeggen.
Is zo’n akkoord aangeboden dan wordt de behandeling van een tegen de ondernemer ingediend verzoek tot faillietverklaring voor twee maanden geschorst tenzij het een onhaalbaar akkoord is of sprake is van misbruik.
De regeling behelst uiteraard veel meer dan zich in dit korte bestek laat weergeven. Het leek ons echter goed om u alvast te informeren. Wij blijven de ontwikkelingen rond deze voor het ondernemingsrecht belangrijke wetgeving nauwlettend volgen en informeren u graag nader. Mocht u op dit moment worstelen met een problematische financiële situatie van uw onderneming, dan zijn er ook bij de huidige wetgeving uiteraard oplossingen voor handen, waarover wij u graag informeren.

Voor meer informatie:
Kees Bijl
bijl@vzba.nl
T: 0341- 420 606