WHOA: DE RECHTBANK KAN AMBTSHALVE (MAATWERK)VOORZIENINGEN TREFFEN

25 mei 2021

Artikel 379 lid 1 Fw biedt de rechtbank de mogelijkheid om tijdens een akkoordprocedure voorzieningen te treffen. Dat kan ambtshalve, maar ook op verzoek van de schuldenaar of herstructureringsdeskundige. Voorzieningen op grond van dit artikel kunnen ook door de schuldenaar worden verzocht ten behoeve van aansprakelijke groepsmaatschappijen die via de weg van artikel 372 Fw in de akkoordprocedure zijn betrokken.

Wat is de reikwijdte van artikel 379 lid 1 Fw? Vooropgesteld moet worden dat dit artikel vrij ruim is geformuleerd, aangezien aan de rechtbank naast het ‘maken van zodanige bepalingen’ ook de mogelijkheid wordt gegeven tot het ‘treffen van voorzieningen’. De wetgever geeft als voorbeelden het stellen van de voorwaarde dat binnen een bepaalde termijn over het akkoord moet worden gestemd, of een voorziening waarin de rechtbank bepaalt dat de schuldenaar de rechtbank regelmatig moet informeren over hoe het proces vordert (MvT, Kamerstukken II 2018/19, 35249, 3, p. 36, 59).

Uit de uitspraak van 15 januari 2021 blijkt dat de rechtbank Den Haag een dergelijke voorziening heeft getroffen en, voor zover ik dat uit de uitspraak kan opmaken, ambtshalve heeft bepaald dat de verzoeker “de rechtbank uiterlijk 15 februari 2021 moet informeren over de voortgang van de akkoordprocedure”.

De bevoegdheid van de rechtbank tot ambtshalve treffen van voorzieningen gaat volgens de tekst van de wet (“zodanige bepalingen maken”) evenwel verder dan de door de wetgever gegeven voorbeelden. Artikel 379 lid 1 Fw biedt de rechtbank de mogelijkheid om de bepalingen die van toepassing zijn op de totstandkoming van een dwangakkoord opzij te zetten of af te stemmen op een specifieke situatie: met andere woorden de bevoegdheid om van de gestelde regels en normen af te wijken.

De toekomst zal moeten uitwijzen op welke wijze de rechtbanken gebruikmaken van deze bevoegdheid en welke voorzieningen zij treffen.

Voor meer informatie:
Wilt u meer weten over de WHOA? Neem dan gerust contact op.

Hasan Kaya
kaya@vanzeijlbijlaartsen.nl
T: 0341-420606