WHOA: HOE ZIT HET MET DE AFKOELINGSPERIODE?

26 april 2021

In een eerder artikel heb ik reeds de belangrijkste elementen van de Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA) uiteengezet. De WHOA kent echter ook een aantal voorzieningen die in het WHOA-traject kunnen worden ingezet. Eén van die voorzieningen is de mogelijkheid tot het verzoeken aan de rechter een afkoelingsperiode af te kondigen (artikel 376 Fw). In dit artikel wordt de afkoelingsperiode nader onder de loep genomen.

Ratio
Het fenomeen afkoelingsperiode is niet onbekend in het faillissementsrecht. De mogelijkheid van een afkoelingsperiode bestaat ook in faillissement (artikel 63a Fw) en surseance van betaling (artikel 241a Fw), waar zij mede is bedoeld om de continuïteit van de door schuldenaar gedreven onderneming te waarborgen. De ratio van de afkoelingsperiode in de WHOA is voor een belangrijk deel anders dan in faillissement of surseance van betaling. Alleen bij een akkoord wanneer besloten is om de bedrijfsactiviteiten te beëindigen (‘liquidatieakkoord’) zal de ratio van de afkoelingsperiode in de WHOA voor een groot deel overeenkomen met die in het faillissement. Voor de rest beoogt artikel 376 Fw te voorkomen dat schuldeisers of andere derden overgaan tot verhaalsacties of opeising van goederen terwijl gepoogd wordt een akkoord tot stand te brengen.

Bevoegdheid schuldenaar en/of herstructureringsdeskundige
De afkoelingsperiode kan worden verzocht door de schuldenaar en/of herstructureringsdeskundige indien hij reeds een akkoord heeft aangeboden dan wel toezegt dat hij binnen een termijn van maximaal twee maanden een dergelijk akkoord zal aanbieden. Vooralsnog is het niet duidelijk of die bevoegdheid exclusief aan een herstructureringsdeskundige toekomst indien hij als zodanig is aangewezen.

Duur en gevolgen
In eerste instantie kan de afkoelingsperiode voor maximaal vier maanden worden afgekondigd, waarna het tot acht maanden kan worden verlengd. Is de afkoelingsperiode eenmaal door de rechter afgekondigd, dan (1) wordt een derde elke bevoegdheid tot verhaal op goederen van de schuldenaar ontnomen, (2) kan de rechtbank beslagen opheffen en (3) wordt de behandeling van een faillissementsverzoek geschorst. Onder sub (1) valt ook de bevoegdheid van de pandhouder tot mededeling en inning van verpande vorderingen.

Vereisten
Het verzoek tot het afkondigen van een afkoelingsperiode wordt enkel toegewezen indien summierlijk blijkt dat het noodzakelijk om de onderneming te kunnen blijven voortzetten gedurende de voorbereidingen van het akkoord en indien het in het belang is van de gezamenlijke schuldeisers. De beslaglegger (waarvan het beslag wordt opgeheven) en de schuldeiser die het faillissementsverzoek heeft ingediend (welk verzoek aldus wordt geschorst) mogen echter niet wezenlijk in hun belangen worden geschaad.

Opheffing
Als de rechter tot de conclusie komt dat na het afkondigen van de afkoelingsperiode blijkt dat er geen vooruitgang is geboekt en niet langer wordt voldaan aan de voornoemde vereisten, zal de rechter overgaan tot opheffing van die afkoelingsperiode. Daartoe kan de schuldenaar en/of herstructureringsdeskundige ook verzoeken.

Voor meer informatie:
Wilt u meer weten over de afkoelingsperiode gedurende het WHOA-traject? Neem dan gerust contact op.

Hasan Kaya
kaya@vanzeijlbijlaartsen.nl
T: 0341-420606