Wijziging Fictieve Opzegtermijn

28 februari 2013

WIJZIGING FICTIEVE OPZEGTERMIJN

Frans Aartsen

Met ingang van 1 januari 2013 is de in de artikel 16 lid 3 Werkloosheidswet (WW) neergelegde regeling van de fictieve opzegtermijn gewijzigd. Bij de opzegging van een arbeids-overeenkomst dient rekening te worden gehouden met de wettelijke of overeengekomen opzegtermijn. Deze opzegtermijn mag met een maand worden verkort, indien er toestemming wordt verkregen van het UWV Werkbedrijf, mits de resterende opzegtermijn minimaal één maand bedraagt. Naast opzegging kan een arbeidsovereenkomst ook eindigen door middel van ontbinding door de kantonrechter of door wederzijds goedvinden.

Ingeval van beëindiging van de arbeidsovereenkomst op één van deze laatstgenoemde wijzen, geldt geen opzegtermijn. Bij de beoordeling van een WW aanvraag van een werknemer wier arbeidsovereenkomst door ontbinding of met wederzijds goedvinden is geëindigd, past het UWV echter de opzegtermijn fictief toe. Deze fictieve opzegtermijn is dan de wachttijd die het UWV hanteert bij het bepalen van de ingangsdatum van de te ontvangen WW uitkering.

Tot 1 januari 2013 werd de fictieve opzegtermijn met één maand verkort, indien de arbeidsovereenkomst was ontbonden door de kantonrechter. Deze zogenaamde kortingsmaand op de fictieve opzegtermijn zorgde voor veel zogenaamde pro forma ontbindingsverzoeken. Nadat de werkgever en werknemer overeenstemming hadden bereikt over een einde van de arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden, werd alsnog een ontbindingsprocedure gevoerd met het doel de fictieve opzeg-termijn te bekorten. Op die manier zou de werknemer eerder voor WW in aanmerking komen, hetgeen veelal ook voor de werkgever tot een gunstiger resultaat leidde bij de onderhandelingen om te komen tot een minnelijk einde van de arbeidsovereenkomst.

De hiervoor beschreven kortingsregel geldt per 1 januari 2013 niet meer. Het doel van de regeling is om het aantal pro forma ontbindingsprocedures sterk terug te dringen uit oogpunt van kostenbesparingen. Het recht op een WW uitkering gaat door het vervallen van de kortingsregel één maand later in, hetgeen leidt tot een besparing op uitkeringslasten en uitvoeringskosten.

Voor meer informatie:

Frans Aartsen

aartsen@vanzeijlbijlaartsen.nl

T: 0341-420606