Wijzigingen in het huwelijksvermogensrecht

31 maart 2012

WIJZIGINGEN IN HET HUWELIJKSVERMOGENSRECHT

Tamara Putters

In deze bijdrage wil ik u informeren over een aantal wijzigingen in het bestaande stelsel van gemeenschap van goederen, die van invloed kunnen zijn op uw persoonlijke situatie. De wijzigingen gelden per 1 januari 2012 en ik geef u de belangrijkste.

HUWELIJKSE VOORWAARDEN

Op dit moment is het zo, dat als een stel trouwt zonder vooraf – bij de notaris – huwelijkse voorwaarden te hebben gemaakt, dit stel trouwt in algehele gemeenschap van goederen (agvg). Dat verandert niet. Wat wel veranderd is, is dat als het stel tijdens het huwelijk alsnog huwelijkse voorwaarden wil opmaken – of bestaande voorwaarden wil wijzigen of opheffen – niet meer de goedkeuring van de rechtbank nodig heeft. Een notaris kan dat bewerkstelligen zonder de goedkeuring van de rechtbank. Dat maakt het wijzigen van het huwelijksgoederenregime eenvoudiger en goedkoper.

VERVROEGING DATUM ONTBINDING GEMEENSCHAP

Een andere belangrijke wijziging is het moment waarop bij echtscheiding de agvg wordt ontbonden. Vóór 1 januari 2012 werd de gemeenschap (pas) ontbonden op de dag dat de door de rechtbank gewezen echtscheidingsbeschikking werd ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand. In de regel waren de echtgenoten feitelijk al lange tijd uit elkaar en hadden zij geen zicht en invloed meer op het handelen van de ander. Ging de ene echtgenoot bijvoorbeeld een schuld aan dan viel deze in de gemeenschap en werden beide (ex) echtgenoten daarvoor na echtscheiding aansprakelijk. Vanaf 1 januari 2012 speelt dit – gelukkig – niet meer, want de gemeenschap wordt nu ontbonden op het moment dat het verzoek tot echtscheiding bij de rechtbank is ingediend. Dat betekent dat op dat moment de omvang van de gemeenschap vaststaat en dat deze moet worden verdeeld. Een echtgenoot wordt dus niet meer aansprakelijk voor schulden die de andere na indiening van het echtscheidingsverzoek aangaat. Als voorbeeld noem ik nog het voordeel dat de ene echtgenoot niet meer hoeft te wachten met het kopen van een woning totdat de echtscheiding is ingeschreven.

AANSPRAKELIJKHEID EN VERHAAL SCHULDEISERS

Belangrijk is het voorts te weten dat per 1 januari 2012 de echtgenoten na ontbinding van de gemeenschap voor 100% aansprakelijk worden voor schulden die vóór en tijdens het huwelijk zijn ontstaan. Dit is een verruiming ten opzichte van de situatie van vóór 1 januari 2012. Daar staat dan weer tegenover dat de verhaalsmogelijkheden van de schuldeisers beperkt zijn tot de goederen van de gemeenschap. Op goederen die een echtgenoot na ontbinding van de gemeenschap heeft verkregen, kan de schuldeiser zich dus niet verhalen. Ook het privévermogen van de echtgenoten wordt hierdoor beschermd.

INLICHTINGEN

Voor 1 januari bestond reeds de verplichting tussen echtgenoten, die in gemeenschap van goederen waren getrouwd, om elkaar inlichtingen te verschaffen over het door hen gevoerde bestuur over goederen en de stand van hun vermogen. Dit recht op informatie is door de wetswijziging verbreed en geldt voortaan ook voor echtgenoten die op huwelijkse voorwaarden zijn getrouwd. Over en weer is er recht op inzage in de administratie.

REGELING VERGOEDINGSVORDERINGEN

Naast de gemeenschap van goederen kan elke echtgenoot ook nog een privévermogen hebben. Bijvoorbeeld via een erfenis of schenking met uitsluitingsclausule. Vanuit dit privévermogen kan een echtgenoot een investering doen in een gemeenschapsgoed of andersom, waardoor tussen beide vermogens een vergoedingsvordering ontstaat. Voorheen betrof dit een nominale vergoeding, dat wil zeggen men kreeg het bedrag van de investering terug. Wanneer het goed waarin was geïnvesteerd in waarde was gestegen, kwam die waardestijging alleen aan de ander toe. De wetgever vond dit onredelijk. Onder het huidige recht wordt daarom wel met waardeontwikkeling rekening gehouden (zowel in positieve als in negatieve zin, bijvoorbeeld onroerend goed). Het nominale stelsel is wel van kracht gebleven ten aanzien van gebruiksgoederen (bijvoorbeeld een personenauto).

Voor meer informatie:

Tamara Putters

putters@vanzeijlbijlaartsen.nl

T: 0341- 420606