Zorgplicht werkgever bij wijziging van lopende pensioenregelingen aangescherpt

25 juli 2016

Informatieverstrekking door de werkgever over arbeidsvoorwaarden vormt onderdeel van het goed werkgeverschap, hetgeen is vastgelegd in artikel 7:611 van het Burgerlijk Wetboek. De informatieplicht van werkgevers over de inhoud van pensioenen is nader uitgewerkt in de artikelen 7 en 21 van de Pensioenwet. In de zaak die leidde tot het arrest van 9 februari 2016 werd aan het Gerechtshof Den Haag de vraag voorgelegd of de werkgever was tekortgeschoten in de nakoming van haar verplichtingen uit hoofde van goed werkgeverschap, dan wel onrechtmatig had gehandeld jegens de werknemers door hen onjuist en onvolledig te informeren over de gevolgen van vervanging van de geldende pensioenregeling.

FEITEN
In deze zaak waren werknemers bij aanvang van het dienstverband een pensioenregeling met werkgever overeengekomen die een gematigde eindloonregeling behelsde. Na 20 jaar dienstverband besloot de werkgever de eindloonregeling te vervangen door de Pensioenregeling 1999, omdat de eindloonregeling onbetaalbaar dreigde te worden. De werkgever schakelde een pensioenadviseur in om de werknemers te informeren over de Pensioenregeling 1999 en hun vragen daarover te beantwoorden. De Pensioenregeling 1999 betrof een zogenaamde “beschikbare premie-regeling”, waarbij de hoogte van de te zijner tijd te ontvangen pensioenuitkering niet is gegarandeerd in tegenstelling tot de eindloonregeling. Uiteindelijk gingen de werknemers akkoord met de wijziging en stemden daarbij in met de overdracht van hun onder de eindloonregeling opgebouwde pensioenkapitaal naar de Pensioenregeling 1999. Nadat bekend werd dat het te verwachten ouderdomspensioen bij 65 jaar in de Pensioenregeling 1999 20 tot 47% lager zou uitvallen dan bij de eindloonregeling, stelden de werknemers de werkgever aansprakelijk voor de pensioenschade. De kern van het verwijt was dat de werkgever onvoldoende en onjuiste informatie had verstrekt over de gevolgen van de nieuwe pensioenregeling voor het nog op te bouwen pensioen en de voorbeeldberekeningen te rooskleurig waren weergegeven.

ZORGPLICHT
De kantonrechter wijst die vordering af, maar in hoger beroep wijst het Gerechtshof een deel van de vorderingen alsnog toe. De norm van goed werkgeverschap brengt volgens het Gerechtshof mee dat de werkgever zorgvuldig moet omgaan met de belangen van de werknemers bij ingrijpende veranderingen in de arbeidsvoorwaarden. Temeer nu deze verandering de overgang behelsde van een gegarandeerde vaste pensioenuitkering naar een pensioenuitkering waarvan de hoogte afhing van diverse onzekere factoren. De verstrekte informatie moet zodanig zijn dat daarmee wordt voorkomen dat de werknemers onder invloed van een onjuiste voorstelling van zaken instemmen met een wijziging van de pensioenregeling, aldus het Gerechtshof. In de onderhavige casus had de werkgever voldaan aan haar zorgplicht, aldus het Gerechtshof. De werknemers hadden schriftelijke informatie ontvangen die, gelet op hun achtergrond, kennis en ervaring, voldoende duidelijk moet zijn geweest. Van belang was dat de werknemers, beroepshalve (accountants), werden verondersteld bekend te zijn met factoren als rente, risico en rendement. Bovendien hadden de werknemers ook ruim de tijd gehad om de nieuwe regeling te onderzoeken en daarover vragen te stellen aan de pensioenadviseur.

Ten aanzien van de inbreng van de waarde van reeds opgebouwd pensioenkapitaal onder de eindloonregeling naar de Pensioenregeling 1999, oordeelde het Gerechtshof evenwel dat de werkgever op dat punt was tekortgeschoten. Het had op de weg van de werkgever gelegen om als goed werkgever de werknemers te waarschuwen dat een te groot risico werd genomen, doordat het gehele pensioen werd blootgesteld aan diverse onzekere factoren die inherent zijn aan de Pensioenregeling 1999.

De door het Gerechtshof aangescherpte zorgplicht van de werkgever dient de werknemers te behoeden voor eventuele lichtvaardigheid en ondoordachtheid.

CONCLUSIE
Werkgevers moeten bij wijziging van lopende pensioenregelingen zorgen voor een correcte, duidelijke en evenwichtige informatievoorziening. Het is raadzaam om de informatie zo in te richten dat de werknemers met bestaande kennis en ervaring begrijpen en zich ervan doordringen wat de (fi nanciële) gevolgen en risico’s zijn van de wijziging.

VOOR MEER INFORMATIE:
Hasan Kaya
kaya@vanzeijlbijlaartsen.nl
T: 0341- 420606
VAN ZEIJL BIJL AARTSEN ADVOCATEN. VERTROUWD.