Schadevergoeding bij inbreuk op persoonsgegevens. Wanneer wel/niet naar de bestuursrechter en aan welke voorwaarden moet zijn voldaan?

25 juni 2020

Op 1 april 2020 is de hoogste bestuursrechter in Nederland, de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (de “Afdeling”), in een viertal uitspraken (ECLI:NL:RVS:2020:898, ECLI:NL:RVS:2020:899, ECLI:NL:RVS:2020:900 en ECLI:NL:RVS:2020:901) ingegaan op de mogelijkheden om bij de bestuursrechter een schadevergoeding te vragen, als iemand stelt dat een bestuursorgaan in strijd met de toepasselijke privacywetgeving (sinds 25 mei 2018 de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”) en de Uitvoeringswet AVG) persoonsgegevens heeft verwerkt.

De rechtspraak van de Afdeling bood voor de inwerkingtreding van de AVG en de Uitvoeringswet AVG minder mogelijkheden, wat met zich meebracht dat de burger dan was aangewezen op de weg naar de burgerlijke rechter.

Uit de vier uitspraken blijkt het volgende:

  • de burger heeft een keuzevrijheid om zijn verzoek voor te leggen aan de bestuursrechter of de burgerlijke rechter. Op grond van artikel 8:88 Algemene wet bestuursrecht (“Awb”) dient een verzoek tot en met
    € 25.000,– aan de bestuursrechter te worden voorgelegd. Bij een verzoek boven € 25.000,– is de burgerlijke rechter exclusief bevoegd om daarvan kennis te nemen.

  • om voor een schadevergoeding in aanmerking te komen moet voldaan moet aan de eisen die artikel 6:106 BW stelt. Dat betekent dat sprake moet zijn van aantasting van de eer of goede naam van de betrokkene dan wel van aantasting van de persoon op andere wijze.

  • het uitgangspunt is dat de betrokkene de aantasting in zijn persoon aannemelijk moet maken en de door hem gestelde schade met concrete gegevens moet onderbouwen.
  • dat een inbreuk op persoonsgegevens kan resulteren in (im)materiële schade en dat een betrokkene volgens de AVG volledige en daadwerkelijke vergoeding van de door hem geleden schade moet ontvangen, betekent niet dat een normbescherming per definitie tot schade leidt. De gevorderde schade moet reëel en zeker zijn geleden.

  • de schadevergoeding onder de AVG heeft niet het karakter van een boete. Bij een inbreuk op de AVG bestaat geen verplichting om een schadevergoeding toe te kennen, die verder gaat dan volledige vergoeding van daadwerkelijke schade.

Voor meer informatie:
Wilt u meer weten of hebt u vragen wanneer u in aanmerking komt voor een schadevergoeding? Neem dan gerust contact op.

Erik Kuper
kuper@vanzeijlbijlaartsen.nl
T: 0341- 420606