ALGEMENE VOORWAARDEN: HOE ZAT HET OOK ALWEER?

12 oktober 2018

Nagenoeg iedereen maakt gebruik van de algemene voorwaarden. Vaak is daarin een beperking van aansprakelijkheid opgenomen. Wat men zich minder lijkt te realiseren is dat wanneer algemene voorwaarden niet juist worden gehanteerd, dit tot gevolg kan hebben dat zij tussen partijen niet gelden.

Voor het correct hanteren van algemene voorwaarden zijn er twee zaken van belang (toepasselijkheid en informatieplicht).

Toepasselijkheid
Allereerst moet de gebruiker de algemene voorwaarden vooraf van toepassing verklaren op de (nog te sluiten) overeenkomst, zodat die onderdeel gaan uitmaken van de overeenkomst.

Informatieplicht
Daarnaast moet de gebruiker de klant/contractspartij een redelijke mogelijkheid bieden om van de algemene voorwaarden kennis te nemen (informatieplicht). Overigens is niet vereist dat de klant de voorwaarden ook daadwerkelijk heeft gelezen.

De informatieplicht is minder relevant wanneer u zaken doet met een grote klant (meer dan vijftig werknemers of wanneer die klant verplicht is zijn jaarrekening openbaar te maken). Aan deze klanten komt namelijk geen beroep toe op de vernietigingsgronden van artikel 6:233 en 234 BW.

De wijze waarop aan de informatieplicht kan worden voldaan hangt af van het soort overeenkomst.

Hoofdregel is dat de algemene voorwaarden vóór of bij het sluiten van de overeenkomst aan de klant (op papier) moeten worden overhandigd. Alleen als dit redelijkerwijs niet mogelijk is, dan kan worden volstaan met de mededeling dat de voorwaarden bij de gebruiker ter inzage liggen of bij de Kamer van Koophandel en/of de griffie van de rechtbank zijn gedeponeerd en dat zij op verzoek worden toegezonden.

Wanneer de overeenkomst elektronisch tot stand komt (bijvoorbeeld een aankoop in een webshop), dan dienen de algemene voorwaarden langs elektronische weg ter beschikking te worden gesteld. Daarbij is wel vereist dat de algemene voorwaarden worden aangeboden op een zodanige wijze dat die kunnen worden opgeslagen en dat er ook op een later moment nog kennis van kan worden genomen (bijvoorbeeld toezenden als pdf-bestand).

Dienstverlening
Uitzondering op bovenstaande hoofdregel is dat dienstverrichters niet verplicht zijn hun algemene voorwaarden te overhandigen (mag uiteraard wel). Uit de Europese Dienstenrichtlijn (Richtlijn 2006/123/EG), die geïmplementeerd is in de Nederlandse wet (artikel 6:230a e.v. BW), volgt dat een dienstverrichter de navolgende keuzes heeft over hoe hij zijn algemene voorwaarden ter kennis brengt van zijn klanten:

  • overhandigen door dienstverrichter;
  • gemakkelijk toegankelijk hebben op de plaats waar de dienst wordt verricht of de overeenkomst wordt gesloten (bijvoorbeeld ter inzage leggen naast de kassa in de winkel);
  • gemakkelijk elektronisch toegankelijk hebben op een door de dienstverrichter meegedeeld adres (lees: publicatie op zijn internetpagina);
  • opgenomen in alle door de dienstverrichter aan de klant verstrekte documenten waarin deze diensten in detail worden beschreven (artikel 6:230c BW).

Bent u dienstverrichter dan kunt u dus volstaan door in uw offerte uw algemene voorwaarden van toepassing te verklaren inclusief verwijzing naar uw internetpagina waar zij kunnen worden geraadpleegd.

Wie is dienstverrichter?
Niet alle aanbieders van diensten vallen onder de definitie van dienstverrichter uit de richtlijn, te weten partijen die economische activiteiten gewoonlijk tegen betaling buiten loondienst verrichten. Daarnaast zijn in de richtlijn specifieke diensten uitgesloten, zoals (maar niet daartoe beperkt) financiële diensten, diensten op het gebied van vervoer, gezondheidszorg, audiovisuele diensten (bioscoop) en gokactiviteiten.

Consequentie
Gebruikt u zelf algemene voorwaarden dan is het van belang dat u ze in de praktijk goed hanteert. Wanneer zij niet op een juiste wijze door u ter beschikking worden gesteld, dan kan uw klant een beding in die algemene voorwaarden vernietigen (artikel 6:233 BW). Om terug te komen op hetgeen waar ik mee begon: u bent voor het volle pond aansprakelijk.

Voor meer informatie:
Erik Kuper
kuper@vanzeijlbijlaartsen.nl
T: 0341- 420606