EEN VEELGEHOORD MISVERSTAND OVER DE AVG EN HET VERSTUREN VAN DIGITALE NIEUWSBRIEVEN.

8 november 2018

Per 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking getreden. In de AVG wordt uiteengezet onder welke voorwaarden het is toegestaan persoonsgegevens te verwerken. Sindsdien worden wij overspoeld met mailings waarin bedrijven toestemming vragen om in het kader van direct marketing digitale nieuwsbrieven te mogen blijven versturen. Onder direct marketing wordt verstaan het overbrengen van boodschappen met een commercieel doel. Maar is dat echt noodzakelijk? Vaak niet.

Voor de beantwoording van deze vraag zijn zowel de AVG als de Telecommunicatiewet van belang, die ieder voor zich zelfstandige eisen stellen aan direct marketing. De AVG kent regels over de verwerking van persoonsgegevens (lees: verzamelen e-mailadressen) ten behoeve van direct marketing. De Telecommunicatiewet kent daarentegen regels over het verzenden van het bericht zelf. Daarbij moet onderscheid worden gemaakt tussen bestaande en toekomstige klanten.

AVG
Onder de AVG is het toegestaan om persoonsgegevens van bestaande klanten te verwerken ten behoeve van direct marketing. In de AVG wordt deze verwerking namelijk expliciet beschouwd als een verwerking die wordt uitgevoerd met het oog op een gerechtvaardigd belang (zie overweging 47 AVG). Dat betekent dat persoonsgegevens met dit doel mogen worden verwerkt (lees: verzameld en bewaard), mits duidelijk aan de klant kenbaar wordt gemaakt dat hij altijd het recht heeft om bezwaar te maken tegen die verwerking (artikel 21 AVG).

Telecommunicatiewet
Op grond van de Telecommunicatiewet is het een bedrijf toegestaan om een e-mailadres wat hij heeft verkregen in het kader van de verkoop van zijn product of dienst te gebruiken voor het versturen van berichten voor een commercieel doeleinde (bijvoorbeeld berichten over nieuwe producten en/of een aanbieding). Wél geldt de beperking dat (1) het moet gaan om eigen gelijksoortige producten en diensten, (2) bij de verkrijging van de contactgegevens aan de klant duidelijk en nadrukkelijk de gelegenheid is geboden om kosteloos en op gemakkelijke wijze bezwaar te maken tegen het gebruik van het e-mailadres en, (3) wanneer de klant daarvan geen gebruik heeft gemaakt, hem bij elk e-mailbericht de mogelijkheid wordt geboden om onder dezelfde voorwaarden bezwaar te maken tegen het verdere gebruik van zijn e-mailadres (artikel 11.7 Telecommunicatiewet).

Samengevat
Aan een bestaande klant mogen digitale nieuwsbrieven worden verstuurd zolang het maar dezelfde of soortgelijke producten of diensten betreft in het kader waarvan het e-mailadres in eerste instantie is verkregen. Wanneer de mailing andersoortige producten of diensten betreffen, is dit alleen toegestaan als de klant daarvoor vooraf toestemming heeft gegeven. Die toestemming moet dan wel op een onder de AVG correcte wijze zijn gevraagd en verkregen (actieve toestemming).

Verder moet bij het versturen van iedere mailing aan de klant de mogelijkheid worden geboden om zich gratis en eenvoudig af te melden (opt-out).

Van een potentiële klant mogen alleen persoonsgegevens worden verwerkt en aan een potentiële klant mogen alleen digitale nieuwsbrieven worden verstuurd, indien die daar vooraf zijn toestemming voor heeft gegeven. Die toestemming moet wederom op een onder de AVG correcte wijze zijn gevraagd en verkregen. Dat kan bijvoorbeeld door gebruik te maken van een contactformulier op een internetpagina waar kan worden aangevinkt dat toestemming wordt gegeven voor verwerking met dit doel.

Ook hier geldt dat bij het versturen van iedere mailing aan de potentiële klant de mogelijkheid moet worden geboden om zich gratis en eenvoudig af te melden (opt-out).

Gelet op het vorenstaande was in het merendeel van de gevallen het verzenden van een mailing aan het gehele klantenbestand niet nodig geweest. Sterker nog, het zal hoogstwaarschijnlijk alleen maar ergernis hebben opgeroepen wat ten koste is gegaan van de reeds bestaande klantrelatie.

Voor meer informatie:
Erik Kuper
kuper@vanzeijlbijlaartsen.nl
T: 0341- 420606

Meer weten?
Wij helpen u graag verder