WETSVOORSTEL WET OVERGANG VAN ONDERNEMING IN FAILLISSEMENT

3 oktober 2019

Op 31 augustus 2019 is de consultatie voor het nieuwe wetsvoorstel ‘Wet overgang van onderneming in faillissement’ geëindigd. Met dit wetsvoorstel wordt beoogd om een overgang van een tot de faillissementsboedel behorende onderneming te faciliteren en de belangen van de betrokken werknemers daar meer bij te betrekken.

Huidige situatie
Het huidige recht behelst al verschillende regels die specifiek betrekking hebben op de positie van de werknemers in faillissement. Zo omvat artikel 40 Fw een bijzondere ontslagregeling en is in de artikelen 61 t/m 68 van de Werkloosheidswet de loongarantieregeling opgenomen op basis waarvan werknemers onder meer aanspraak kunnen maken op achterstallig loon. In de huidige situatie worden de arbeidsovereenkomsten met de werknemers veelal kort na het faillissement door de curator opgezegd en is het vervolgens aan degene die de onderneming in het faillissement overneemt en voortzet (hierna: de verkrijger) om te kiezen welke werknemers wel of niet overgaan. Het wetsvoorstel beoogt met name deze onzekerheid voor de werknemers weg te nemen.

Belangrijkste wijzigingen
In het wetsvoorstel worden enkele belangrijke wijzigingen doorgevoerd. Zo wordt voorgesteld dat werknemers die ten tijde van de faillietverklaring in dienst zijn bij de gefailleerde werkgever onder dezelfde arbeidsvoorwaarden in dienst komen bij de verkrijger. De overgang zelf kan voor de verkrijger geen reden zijn om van dit uitgangspunt af te wijken. Alleen als er bij de overgang arbeidsplaatsen verdwijnen en dit het gevolg is van bedrijfseconomische omstandigheden, is het de verkrijger toegestaan minder werknemers over te nemen. In dat geval wordt op een objectieve en transparante manier bepaald welke werknemers wel en niet meegaan. De ‘oude’ schulden die het gevolg zijn van arbeidsovereenkomsten (denk aan achterstallig loon en niet genoten vakantiedagen) zullen overigens niet mee overgaan op de verkrijger.

Verder valt op dat het concurrentiebeding automatisch vervalt voor de werknemers die niet in dienst komen bij de verkrijger. Die werknemers kunnen zonder enige beperking ergens anders aan het werk gaan.

Conclusie
Het wetsvoorstel verstevigt zonder meer de positie van de werknemers in geval van doorstart vanuit een faillissement. De keerzijde is wel dat een doorstart in sommige gevallen minder aantrekkelijk zal worden.

Voor meer informatie:
Wilt u meer weten over overgang van onderneming in faillissement? Neem dan gerust contact op.

Hasan Kaya
kaya@vanzeijlbijlaartsen.nl
T: 0341-420606